ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

រូបភាពរោងចក្រ

រោងចក្រ ០១
រោងចក្រ ០១
រោងចក្រ០៥
រោងចក្រ០៣
រោងចក្រ ០៤
រោងចក្រ០២

ការដាក់ពាក្យ

a505a42cae1f7fba15e1cc2db5a6f61
កម្មវិធី ០១
កម្មវិធី ០៤
កម្មវិធី ០៣
កម្មវិធី ០២
កម្មវិធី
កម្មវិធី០៦
កម្មវិធី ០៥
កម្មវិធី ០៧
កម្មវិធី ០៨